Regulamin

Regulamin Przyjmowania Członków do Stowarzyszenia Kowali Polskich

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:

1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2. zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

3. wykonuje zawód kowala oraz posiada umiejętności i możliwości techniczne pozwalające na wykonywanie wyrobów w formach właściwych dla tradycyjnego kowalstwa ludowego i artystycznego w oparciu o cechy regionu z jakiego pochodzi lub osoba merytorycznie przygotowana do działania na rzecz ochrony i promocji ludowego kowalstwa artystycznego, zgłosiła pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, zobowiązała się przestrzegać postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia i została przyjęta do Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia

Osoby ubiegające się członkowstwo w Stowarzyszeniu Kowali Polskich powinny:
– wypełnić i przesłać na nasz adres deklarację o chęci wstąpienia do Stowarzyszenia;
– przedstawić w formie opisu swoją działalność w zawodzie kowala, wraz z dołączonymi zdjęciami wyrobów;
– przekazać dla potrzeb Muzeum Kowalstwa 2 prace wykonane tradycyjnymi technikami kowalskimi;
– przynajmniej raz wziąć udział w konkursie kowalstwa artystycznego podczas Ogólnopolskich Spotkań Kowali;
– posiadać rekomendację członka Zarządu;
– dokonać wpłatę wpisowego oraz składki członkowskiej przez kowala w przypadku przyjęcia do Stowarzyszenia.
1. Decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia lub odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

2. W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje kowalowi odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia, którego decyzja jest ostateczna.

Deklaracja członkowska