O nas
Stowarzyszenie Kowali Polskich, które rozpoczęło swoją działalność 21 listopada 2003 r. obecnie zrzesza 22 członków. Siedzibą Organiacji jest Wojciechów, gdzie od ponad piętnastu lat Gminny Ośrodek Kultury podejmuje działania na rzecz ochrony kowalstwa ludowego jako ginącego zawodu. W Wojciechowie funkcjonuje Muzeum Kowalstwa, odbywają się Ogólnopolskie Spotkania Kowali, Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie oraz Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej.

Zadania i cele Stowarzyszenia:

  • Stowarzyszenie kontynuuje dotychczasowe starania Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie ochrony i kultywowania polskiego ludowego kowalstwa artystycznego.
  • Ważnym celem Stowarzyszenia jest promocja sztuki kowalskiej wśród społeczeństwa oraz osób mających wpływ na dystrybucję kowalskich wyrobów. Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom udział w targach oraz innych imprezach promocyjnych, opracowuje serwisy internetowe, wydawaje materiały szkoleniowe i reklamowe oraz informuje o krajowych i międzynarodowych imprezach kowalskich. Jego zadaniem jest również organizowanie spotkań, warsztatów twórczych, pokazów, konkursów, sesji popularno – naukowych przyczyniających się do rozwoju zawodowego poszczególnych kowali i jest okazją do integracji środowiska.
  • Będąc w strukturach Unii Europejskiej ważne jest zachowanie tożsamości narodowej i lokalnej. Obecnie jednak wyroby kowalskie wykonywane są często na podstawie wzorów zaczerpniętych z zagranicznych katalogów. W dobie gdy rynek polski zalewany jest „pseudokowalskimi” wyrobami, a wyposażenie kuźni przypomina raczej małą fabrykę zadaniem Stowarzyszenia jest propagowanie tradycyjnych technik kucia i zdobienia metalu ze zwróceniem uwagi na cechy właściwe dla poszczególnych regionów. W celu zachowania i utrwalania w kowalstwie odrębności regionalnych Stowarzyszenie organizuje konsultacje z etnografami i teoretykami sztuki.
  • Dla młodych ludzi pragnących związać swoją przyszłość z kowalstwem Stowarzyszenie organizuje warsztaty oraz praktyki, niesie pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu kuźni, pośredniczy w sprzedaży narzędzi i wyrobów kowalskich, służy informacją na temat przepisów podatkowo – prawnych oraz możliwości pozyskania środków na organizację i funkcjonowanie kuźni.
  • Organizacja świadczy również pomoc w zakresie pozyskania i wykorzystania funduszy strukturalnych.
  • Członkowie posługują się znakiem Stowarzyszenia. Chcąc zachować dobre imię i być wzorem tradycyjnej fachowości Stowarzyszenie kontroluje jakość usług z zakresu kowalstwa artystycznego i użytkowego świadczonych przez swoich członków.
  • Ponadto do zadań Stowarzyszenia należy organizowanie i rozpowszechnianie bazy danych o istniejących kuźniach
    i zakresie wykonywanych przez nie usług oraz ochrona prawna wzorów i wyrobów.
Zapraszamy do współpracy